0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

177 หมู่ 1 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

โทร 0-5377-8011,0-5377-8225 โทรสาร 0-5377-8225

E-Mail : pakordum_177@hotmail.com

ร้องเรียน-ร้องทุกข์