0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 669 ครั้ง ]
โครงการสองวัยสานใจรักตำบลป่าก่อดำนวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สนับสนุนโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ประธานกล่าวเปิดโครงการโดยท่านนายกสุทัศน์ ศรีจันทร์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ัแก่เด็กและผู้ปกครองสามารถนำไปปรับใช้ในครอบครัวและสังคมต่อไป เด็กและเยาวชนก็ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปพัฒนาตัวเองต่อไป วิทยากรโดยคุณเฉิด เมืองแก้ว ตองตึง คนเมือง คุณเฉิดเมืองแก้ว ปัจจุบ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่สรวย วิทยากรกระบวนการชุมชน ร.พ.แม่สรวย.วิทยากรบำบัดยาเสตติด ของอำเภอแม่สรวย และสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย,ทีงานวิทยากรค่ายรัษ์สุขภาพโดรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์.วิทยากรครูสอนศิล 5, คนดีศรีสังคมตัวแทนข้าราชการเขตภาคเหนือ 2553.โล่รางวัลองค์กรบุคคลผู้บำเพ็ญประโยน์ด้านนันทนาการดีเด่น 2556, รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นผู้ส่งเสริมอนุรักษ์ถ่ายทอดงานศิลปวัฒนธรรม สาขา การจจัดกระบวนการเรียนรู้ 2557