0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 59 ครั้ง ]
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในวันที่ 25 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ประชุมคณะอนุกรรมการรดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.ป่าก่อดำ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าก่อดำ เพื่อขออนุมัติโครงการ,แผนการดูแลรายบุคคล และค่าบริการตามชุดประสิทธิประโยชน์ โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Long Term Care) ประจำปี 2564