0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 75 ครั้ง ]
ประชุมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมูลฐาน 2564 งานสาธารณสุข นำโดย นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ ร่วมปรึกษาหารือกับทางกลุ่มสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคาร ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ