0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 19 ครั้ง ]
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ (อำเภอแม่ลาว)