0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 3,433 ครั้ง ]
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 วันเด็กแห่งชาติ  ตรงกับวันที่เสาร์ที่ 2 ในเดือนมกราคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยประธานในพิธีเปิดคือท่านนายกสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานได้ส่งเสริมให้เด็กได้มีความกล้าแสดงออก และการแสดงความสามารถของเด็ก โดยคำขวัญวันเด็ก คือ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" นอกจากจะได้สนุกสนานในกิจกรรมวันเด็กแล้ว เหล่าน้องๆ หนูๆ ก็ยังจะได้รับความรู้ เพิ่มพลังสร้างสรรค์ เพื่อไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติในภายภาคหน้า