0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 870 ครั้ง ]
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2561

ณ วัดถ้ำผาจม ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย