0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 830 ครั้ง ]
โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ