0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 807 ครั้ง ]
กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

ปีการศึกษา 2560 

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561

โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ