0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 543 ครั้ง ]
โครงการสรงน้ำพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ ประจำปี 2560



โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและคณะศรัทธาวัดโป่งมอญโครงการสรงน้ำพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ ประจำปี 2560 ตรงกับวันขึ้น 15 คำเดือน 3 (เดือน 5 เหนือ ) ณ วัดโป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและคณะศรัทธาวัดโป่งมอญ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการรักษาจารีตประเพณีที่ดีงาม และเป็นการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา ต่อไป