0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 692 ครั้ง ]
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561                      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งมอญ โรงเรียนบ้า่นแม่ผง และคณะศรัทธา ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง  การแห่เทียน เป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป แม้ว่าปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการซื้อเทียนพรรษาสำเร็จรูป หรือการถวายหลอดฟลูออเรสเซนต์แทน แต่ถ้าทุกคนช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ ประเพณีการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาก็จะเป็นประเพณีอยู่คู่ประเทศไทย ต่อไป