0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 638 ครั้ง ]
โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ดำเนินการโครงการท้องถ่ินปลอดทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2561 ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐ และประเทศชาติ จึงจัดทำโครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้รับเกียรติจาก นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นผู้บรรยาย ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในวงราชการ โดย นายนั้ง แสงเพชรไพบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และ นายภูมิภากร ภูมิวัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ปฏิบัติการ ซึ่งทั้ง 3 ท่านได้ให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตนในอันที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชนต่อไป