0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 659 ครั้ง ]
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดำ                  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายวิรัตน์ บุญคำมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และคณะได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาานตามโครงการติดตามการขับเคลื่อนโดรงการครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว