0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 534 ครั้ง ]
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 4 ะันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญแะลเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

              โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เปิดการอบรมและบรรยาย หัวข้อ "ธรรมะของผู้นำ" วิทยากรโดย พระรัตนมุนี , ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (รก.)

              ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. - 15.30 น. อบรมและบรรยาย หัวข้อ "ความโปร่งใสในการทำงาน" โดย วิทยาการจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จังหวัดเชียงราย