0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 414 ครั้ง ]
การจัดกิจกรรม kick off      ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ ประชาชนบ้านแม่ผง หมู่ที่ 5 ร่วมกันทำกิจกรรม kick off ณ วัดทรายมูล สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและประชาชนบ้านแม่ผงได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการดำเนินกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็นกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาแนวคิดในการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อันเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้แต่ละหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยใช้กิจกรรม 5 ส อันได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ บุคลากร ประชาชน ระบบงาน และสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป