0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 434 ครั้ง ]
โครงการสืบสานจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุไชยสิทธิ์ หมู่ที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562            พระธาตุไชยสิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดสันหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  พระธาตุดังกล่าวเป็นที่ศรัทธาและเคารพของพุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี (ตามปฏิทินล้านนา) ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ของไทยภาคกลาง จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ตามธรรมเนียมของคนในชุมชน โดยมีการจัดสถานที่และตกแต่งองค์พระธาตุให้มีความสวยงาม ประเพณีสรงน้ำพระธาตุไชยสิทธิ์ ถือเป็นประเพณีท้องถิ่น ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง งานประเพณีท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 เมษายน 2562

          องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้เห็นความสำคัญและส่งเสริมการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง คณะศรัทธา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุขึ้น ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และยังช่วยเผยแพร่ในเชิงวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนภายนอกชุมชนอีกด้วย