0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 576 ครั้ง ]
โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดทำโครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ อบต. ป่าก่อดำ โดยมีนายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

- ในช่วงเช้าได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยคุณสวพร นุสสติ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่ควรรู้ให้กับประชาชน 
- ช่วงบ่าย ได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยคุณอรรถณพ กันทะวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ บรรยายให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม และวิทยากรจากประธานสภาทนายความ โดยคุณอาสา แม่นแย้ม ตำแหน่ง ทนายความ