0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 66 ครั้ง ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ทางคณะกรรมการกองทุนฯ มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดปัญหา กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพของกองทุนฯ ได้ถูกต้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สาธารณสุขอำเภอแม่ลาว วิทยากรบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่กรรมการกองทุนฯ และอนุกรรมการ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุนฯ โดย คุณลำเนา วงค์ใจ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ