0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 314 ครั้ง ]
"คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก" อำเภอแม่ลาว               จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงรายพบผู้ป่วยทั้งสิ้น 2,866 ราย อัตราป่วย 223.02 ต่อแสนประชากรและอำเภอแม่ลาว พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 26 ราย เพื่อเร่งรัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ กับ อสม.ระดับตำบล เข้าร่วมกิจกรรม "คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก" ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ