0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 337 ครั้ง ]
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : กิจกรรมทำถังขยะแห้งจากตาข่ายพลาสติก  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : กิจกรรมทำถังขยะแห้งจากตาข่ายพลาสติก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ ในการคัดแยกขยะและนำไปกำจัดที่ถูกต้อง เป็นการประหยัดงบประมาณในการคัดแยกขยะครัวเรือนต่อไป