0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 822 ครั้ง ]
พิธีมอบวุฒิบัตรเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดำ ประจำปี 2559ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ป่าก่อดำ ได้มีการจัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรเด็กนักเรียน ประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีท่านนายกสุทัศน์ ศรีจันทร์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กนักเรียนและเป็นประธานในการให้โอวาทแก่เด็กที่จบการศึกษา