0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 1,059 ครั้ง ]
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน้านโป่งมอญ ผู้อำนวยการบ้านแม่ผง ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพบ้านโป่งมอญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ ได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดยุงลาย กระตุ้นการนำหลัก 5 ป. ไปใช้ ผ่านทางเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ "หลัก 5 ป. – ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ คือ วิธีการง่ายๆ ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง ปิด คือ ปิดฝาภาชนะ เช่น โอ่งน้ำ เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เปลี่ยน คือ เปลี่ยนน้ำในภาชนะกันไม่ให้ยุงลายไปวางไข่ ปล่อย คือ ปล่อยปลาให้กินลูกน้ำยุงลาย ปรับ คือ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นการกำจัดขยะและเศษวัสดุต่างๆ ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์รอบๆ บ้าน ปฏิบัติ คือ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์