0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 791 ครั้ง ]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีหลวง อำเภอดแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา เพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ การเรียนรู้และเข้าใจหน้าที่พุทธบริษัทให้เยาวชนเข้าใจอย่างถูกต้อง ส่งเสริมจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์