0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 4,675 ครั้ง ]
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ.2561 

ในวันที่ 17 มกราคม 2561 การอบรมและบรรยาย "แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" วิทยากร โดย นายสงกราน ปินตาเหมืองหม้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เดินทางไปยัง อบต.สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน วิทยากรโดย นางสาวโชติกา ยะแสน ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดขยะบ้านสะลวงใน หมู่ที่ 2 

 

วันที่ 19 มกราคม 2561 เดินทางไปยัง อบต.บ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.บ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดย นายสมศักดิ์ กันยะติ๊บ