0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 1,086 ครั้ง ]
โครงการสรงน้ำพระธาตุในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและคณะศรัทธาวัดพระธาตุหมอกมุงเมือง โครงการสรงน้ำพระธาตุหมอกมุงเมือง ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและคณะศรัทธาวัดพระธาตุหมอกมุงเมือง เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการรักษาจารีตประเพณีที่ดีงาม และเป็นการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา ต่อไป