0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 609 ครั้ง ]
โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา          ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับทางผู้ปกครอง ในส่วนของสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ช่วยกันดำเนินการ "สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา" ที่มีลักษณะเป็นการห้พร้อมรับการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริง รวมถึงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท มาปรับใช้กับสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และอัญเชิญแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เลี้ยงลูกด้วยความรักของสมเด็จย่า) ในมิติของการจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเล่น จัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การฝึกทักษะชีวิตผ่านงานบ้านหรือการทำสวนนั่นเอง ในวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒