0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 896 ครั้ง ]
การแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562               องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้ทำการการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ในวันอาทิตย์ ที่่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยความรักและความสามัคคีเป็นหมู่คณะ และรักในการออกกำลังกายเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดี โดยประธานพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาประชาชนโดยท่านนายอำเภอคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี