0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 580 ครั้ง ]
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562             ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้และรดน้ำต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ได้ปลูกตต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการ 1 อปท. 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ