0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 342 ครั้ง ]
โครงการสืบสานจัดงานประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563       ในจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กองการศึกษาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำดำ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสืบสานจัดงานประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ 2563 ประธานเปิดงาน โดย ท่านนายกสุทัศน์  ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ กิจกรรมภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมประกวดกระทงเล็ก  และการแสดงจากนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ