0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
archive แผนพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

archive แผนอัตรากำลัง 3 ปี (เล่ม 1)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

archive แผนอัตรากำลัง 3 ปี เล่ม 2

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563