0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
archive แผนพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

archive แผนอัตรากำลัง 3 ปี (เล่ม 1)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

archive แผนอัตรากำลัง 3 ปี เล่ม 2

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563