0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565