0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

นโยบายการบริหารงานบุคคล
archive แผนอัตรากำลัง เล่ม 2

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

archive แผนอัตรากำลัง เล่ม 1

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565