0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
archive แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565