0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ผลการดำเนินงาน
archive แผนพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561

archive แผนพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561