0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ผลการดำเนินงาน
archive แผนพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561

archive แผนพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561