0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

งบแสดงฐานะการเงิน
archive รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 [เปิดดู 32]