0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

แผนพัฒนา 5 ปี
archive แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

archive แผมพัฒนาประจำปี 59

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 [เปิดดู 457]

archive แผนพัฒนาประจำปี 60

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 [เปิดดู 708]