0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

การจัดการองค์ความรู้
archive คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

archive พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 [เปิดดู 440]

archive แผนจัดการความรู้ในองค์กร

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2560

archive ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2561