0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561

archive นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561

archive นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561

archive นักบริหารงานการคลัง(ต้น - สูง)

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561

archive นักบริหารงานการช่าง(ต้น-สูง)

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561

archive นักบริหารงานศึกษา(ต้น-สูง)

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561

archive นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561