0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ข้อบัญญัติ/กฏหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

archive ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

archive พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

พระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564