0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
[ เปิดอ่าน 40 ครั้ง ]
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563