0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

หมายเลขโทรศัพท์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
177 หมู่ 1 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

e-mail : pakordum_177@hotmail.com


โทร 0-5377-8011   ต่อ

 

  • สำนักงานปลัด                                            11
  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ            14
  • ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ              15
  • กองคลัง                                                    16
  • กองช่าง                                                    17
  • กองการศึกษา                                             18
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                       20

 

 

 

โทรสาร 0-5377-8225