0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

หมายเลขโทรศัพท์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
177 หมู่ 1 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทร 0-5377-8011,0-5377-8224-5 โทรสาร 0-5377-8225