0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

 1. ข้อมูลสภาพทั่วไป         สภาตำบลป่าก่อดำได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยน เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539

                 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ บนถนน ชร 1046 ถนนพหลโยธิน - โป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่วาการอำเภอแม่ลาว ประมาณ 1.0 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 25 กิโลเมตร บริเวณ พิกัด เอ็นบี 737912 เหนือ ,823836 ใต้,721862 ตะวันตก

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

            ตำบลป่าก่อดำ มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง และเป็นภูเขาบางส่วน มีพื้นที่ตอนกลางตำบลเป็นที่ราบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและใช้ทำการเกษตร มีแม่น้ำลาวและแม่น้ำอื่นหลายสายไหลผ่านตลอดทั้งตำบลมีพื้นที่ป่าไม่และภูเขาอยู่ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของตำบล และมีถนนตัดผ่านทุกหมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

            ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย , และ ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

            ทิศใต้    ติดกับ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

            ทิศตะวันออก      ติดกับ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

            ทิศตะวันตก        ติดกับ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

            ตำบลป่าก่อดำ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 34.26 ตารางกิโลเมตร

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

            ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู

 1. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่           เดือนตุลาคม       ถึงเดือนมกราคม
 2. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์            ถึงเดือนพฤษภาคม
 3. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน   ถึงเดือนกันยายน

1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง พื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง ห้วย หนอง คลอง บึง สระน้ำ ฝาย และน้ำฝน

            แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ ลำห้วย มีดังนี้ คือลำน้ำลาว,ลำน้ำแม่มอญ,ลำน้ำแม่ผง,ลำน้ำแม่ขาว,ลำน้ำเหมืองร่องลึก,ลำน้ำเหมืองกลาง,ลำน้ำร่องกาแกด,ลำน้ำห้วยตีนดง,ลำน้ำร่อง,ลำเหมืองป่าซาง,ลำน้ำท่อน้อย,ลำน้ำเหมืองก่อ,ลำน้ำเหมืองแพะ,ลำน้ำเหมืองปู่โด้ง,ลำน้ำเหมืองปู่หมอ,ลำน้ำร่องปิน,ลำน้ำเหมือนต้นดอก,ลำน้ำเหมืองต้นตอง,ลำน้ำเหมืองหนองมน,ลำน้ำเหมืองร่องห้าง,ลำน้ำเหมืองบ้านท่า
 • บึง,หนอง,สระน้ำ คือ หนองกวาง, หนองปึ๋ง,หนองกากอก,หนองก้าง,หนองบัวน้อย,หนองผักหนาม,สระน้ำสาธารณะบ้านสันหนองบัว,สระน้ำหลุมปู่พร

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • ฝาย 38 แห่ง
 • บ่อโยก 15 แห่ง
 • ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น 596 แห่ง
 • บ่อบาดาล 13  แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ (ที่มางานส่งเสริมการเกษตร)

 1. ด้านการเมือง/การปกครอง

      2.1 เขตปกครอง แบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

ตำแหน่ง

1

บ้านโป่งมอญ

นายอุทิตย์  ศรีจุมปา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

2

บ้านหนองบัว

นางสมหมาย มณียศ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

3

บ้านต้นม่วง

นายนิรันดร์  ทิพย์สุภา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

4

บ้านท่าขี้เหล็ก

นายวิรัตน์  สมสวัสดิ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

5

บ้านแม่ผง

นายธนวัฒน์ โกเสนตอ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

6

บ้านสันหนองล้อม

นางวิไล  กาบแก้ว

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

11

บ้านสันหนองบัว

นายสมพงษ์ คำจ้อย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

                  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เป็นการจัดการรูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบทั่วไป มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 โดยยกฐานะจากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

                  องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

 • สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง/การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

                 

 1. ประชากร

                  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร : หน่วยเป็นคน

                             

ประชากรทั้งสิ้น 4,609 คน แยกเป็นชาย 1,560 คน หญิง 3,049 คน (ข้อมูล ณ เดือน 7 มิถุนายน 2564)

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ

276

282

558

257

หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว

192

213

405

175

หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง

149

134

283

119

หมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก

137

170

307

147

หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง

385

380

765

335

หมู่ที่ 6 บ้านแม่ผง

191

230

421

167

หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว

139

144

283

114

รวม

1,489

1,560

3,049

1,315

            ที่มา : สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล ข้อมูลของ ตำบลป่าก่อดำ ของเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

           

            สภาพทางสังคม

                        4.1 การศึกษา

                        - โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านโป่งมอญ จำนวนนักเรียนประมาณ 111 คน

                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดำ จำนวนนักเรียนประมาณ 52 คน

                        4.2 สาธารณสุข

                                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งมอญ                   1 แห่ง

                                    ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                                       7 แห่ง

                        4.3 อาชญากรรม

                        ด้วยสภาพเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรแม่ลาว ทำให้ในพื้นที่ไม่พบเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งแต่ละหมู่บ้าน มีสมาชิก อปพร. และมีผู้นำที่ช่วยกันสอดส่งดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้ตามอำนาจหน้าที่ เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากากรอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี  และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรม

                        4.4 ยาเสพติด

                         ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในนพื้นที่่ตำบลป่าก่อดำได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้ตามอำนาจหน้าที่ เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรม

                        4.5 การสังคมสงเคราะห์

                        องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

                        - ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

                        - รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

5. ระบบบริการพื้นฐาน

                        5.1 การคมนาคมขนส่ง

                        มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

หมู่ที่

จำนวนสายทางรวม (สาย)

ถนนลาดยาง

แอลฟัลท์

(สาย)

 

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

(สาย)

ถนนลูกรัง

(สาย)

ทางลำลอง

(สาย)

1

19

3

16

 

-

2

10

1

9

 

-

3

10

1

9

 

-

4

10

1

9

 

-

5

15

3

9

 

-

6

11

1

13

 

-

11

11

2

9

 

-

รวม

86

12

72

 

-

ถนนเชื่อมระหว่างตำบล

4

-

2

-

ถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น

2

-

1

-

                         5.2 การไฟฟ้า


                        มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน คิดเป็น 1,213 ครัวเรือน

                         5.3 การประปา

                        มีระบบประปาหมู่บ้าน มีจำนวน 11 แห่ง  ได้แก่  หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 และหมู่ที่ 11

                         5.4 โทรศัพท์

                        ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

                         5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

                        มีการใช้บริหารที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่ลาว ติดถนนทางหลวงไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

6. ระบบเศรษฐกิจ

            6.1 การเกษตร

            6.2 การประมง

                        - ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำไม่มีพื้นที่ทำการประมง

            6.3 การปศุสัตว์

                        - เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร คิดเป็นร้อยละประมาณ 2.5 ของการประกอบอาชีพ

            6.4 การบริการ

                        - มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 จำนวน 4 แห่ง

            6.5 การท่องเที่ยว

                        - ไร่ชาสุวิรุฬ

            6.6 อุตสาหกรรม

                   -

            6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

 1. กลุ่มปุ๋ย                                                                       3 กลุ่ม หมู่ที่ 1,2,11
 2. กลุ่มยุ้ยฉาง                                                                  2 กลุ่ม หมู่ที่ 1,4
 3. กลุ่มเลี้ยงโค                                                                2 กลุ่ม หมู่ที่ 3,5
 4. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า                                                         1 กลุ่ม หมู่ที่ 1
 5. กลุ่มข้าวซ้อมมือ                                                           1 กลุ่ม หมู่ที่ 1,6
 6. กลุ่มเลี้ยงสุกร                                                              1 กลุ่ม ระดับตำบล
 7. กลุ่มทำขนม                                                                1 กลุ่ม หมู่ที่ 11
 8. กลุ่มทำขนมจีน                                                            1 กลุ่ม หมู่ที่ 2
 9. กลุ่มทำแคบหมู                                                            1 กลุ่ม หมู่ที่ 11
 10. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ                                            1 กลุ่ม ระดับตำบล
 11. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืช                                                1 กลุ่ม ระดับตำบล
 12. กลุ่มออมทรัพย์                                                          11 กลุ่ม
 13. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน                               7 กลุ่ม
 14. กลุ่มอาชีพ                                                                 13 กลุ่ม
 15. กลุ่มผู้ใช้น้ำ                                                               1 กลุ่ม
 16. กลุ่มผลิตข้าวชุมชน                                                    2 กลุ่ม
 17. กลุ่มผู้สูงอายุ                                                              1 กลุ่ม ระดับตำบล
 18. สถาบันการจัดการเงินชุมชนบ้านหนองบัว                     1 กลุ่ม
 19. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์                                            1 กลุ่ม
 20. กลุ่มผู้พิการ                                                               1 กลุ่ม ระดับตำบล
 21. กลุ่มพัฒนาสตรี                                                          7 กลุ่ม

6.8 แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ ข้าวโพด ทำสวน ที่เหลือประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปร้อยละ 27 รับราชการรัฐวิสาหกิจ/เอกชน ร้อยละ 4 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายร้อยละ 9

 1. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

            7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

            มีจำนวน 7 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ

256

279

292

571

หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว

174

198

220

418

หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง

115

146

134

280

หมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก

144

147

169

316

หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง

320

388

378

766

หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม

151

181

216

397

หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว

108

137

143

280

รวม

1,269

1,516

1,589

3,105

            7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

                        แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

            ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน

            หมู่บ้าน/ชุมชน...เขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ...หมู่ที่..1-6 และหมู่ที่ 11..ตำบล..ป่าก่อดำ..อำเภอ...แม่ลาว...จังหวัด...เชียงราย...

            จำนวนประชากรทั้งหมด...3,105..คน  ชาย..1,516..คน หญิง...1,589....คน

            ครัวเรือนทั้งหมด...804.......ครัวเรือน  พื้นที่ทั้งหมด.....35.2....ตร.กม.

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร

ประเภทของการทำการเกษตร

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่)

2.1) ทำนา

ในเขตชลประทาน

..300...ครัวเรือน

..5,305.........ไร่

..5,600...กก./ไร่

24,800...............บาท/ไร่

...60,800.....บาท/ไร่

 

นอกเขตชลประทาน

..47...ครัวเรือน

..469.........ไร่

..2,400...กก./ไร่

11,400...............บาท/ไร่

...26,400.....บาท/ไร่

2.2) ทำสวน

สวน...ยางพารา......

...4...ครัวเรือน

..49.........ไร่

..2,400...กก./ไร่

9,000.................บาท/ไร่

...6,560.......บาท/ไร่

สวน...ลำใย......

...1...ครัวเรือน

...1.........ไร่

..2,400...กก./ไร่

2,000.................บาท/ไร่

...3,000.......บาท/ไร่

สวน...สวนยาสูบ......

...40...ครัวเรือน

..334.........ไร่

..2,400...กก./ไร่

25,000...............บาท/ไร่

...50,000.......บาท/ไร่

สวน.......................

...1...ครัวเรือน

..4.........ไร่

..2,400...กก./ไร่

500....................บาท/ไร่

...50,000.......บาท/ไร่

 

สวน.......................

...5...ครัวเรือน

...6.........ไร่

..2,400...กก./ไร่

2,700..................บาท/ไร่

...22,000.......บาท/ไร่

 

สวน.......................

...2...ครัวเรือน

...6.........ไร่

..2,400...กก./ไร่

2,150..................บาท/ไร่

...48,500.......บาท/ไร่

 

สวน.......................

...4...ครัวเรือน

..42.........ไร่

..2,400...กก./ไร่

2,350..................บาท/ไร่

...13,750.......บาท/ไร่

 

สวน.......................

...1...ครัวเรือน

..10.........ไร่

..2,400...กก./ไร่

3,000..................บาท/ไร่

...70,000.......บาท/ไร่

 

สวน.......................

...78...ครัวเรือน

..269.1.........ไร่

..2,400...กก./ไร่

1,443..................บาท/ไร่

...13,929.......บาท/ไร่

 

สวน.......................

...154...ครัวเรือน

..233.1.........ไร่

..2,400...กก./ไร่

901.....................บาท/ไร่

...18,792.......บาท/ไร่

2.3) ทำไร่

ไร่ข้าวโพด

...18...ครัวเรือน

..250.........ไร่

..2,400...กก./ไร่

25,000...............บาท/ไร่

...220,000.....บาท/ไร่

 

ไร่ข้าวโพดสัตว์

...33....ครัวเรือน

..146.........ไร่

..2,400...กก./ไร่

12,000...............บาท/ไร่

...330,000.......บาท/ไร่

 

ไร่มันสำปะหลัง