0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

 1. ข้อมูลสภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ประมาณ 1 กิโลเมตร 

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง และติดต่อกับ ตำบลบัวสลี  อำเภอแม่ลาว
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลป่าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง
ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลจอมหมอกแก้ว  อำเภอแม่ลาว
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว

1.2 เนื้อที่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 48.26 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  30,162  ไร่

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

     ตำบลป่าก่อดำ มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาบางส่วน มีพื้นที่ตอนกลางตำบลเป็นที่ราบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและใช้ทำการเกษตร มีน้ำแม่ลาวและแม่น้ำอื่นหลายสายไหลผ่านตลอดทั้งตำบลมีพื้นที่ป่าไม้และภูเขาด้านทิศตะวันออกของตำบล และมีถนนตัดผ่านทุกหมู่บ้าน 

1.4 จำนวนหมู่บ้าน

                    * จำนวนหมู่บ้านมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

ตำแหน่ง

1

บ้านโป่งมอญ

นายอุทิตย์ ศรีจุมปา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

2

บ้านหนองบัว

นายชยพล ไพยราช

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

3

บ้านต้นม่วง

นายนิรันดร์ ทิพย์สุภา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

4

บ้านท่าขี้เหล็ก

นายไสว เครือวงค์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

5

บ้านแม่ผง

นายธนวัฒน์ โกเสนตอ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

6

บ้านสันหนองล้อม

นายปรีชา ไชยวงค์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

11

บ้านสันหนองวบัว

นายพิศ ยอดอ้อย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

 

1.5 ประชากร 

              จำนวนประชากรในพื้่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ มีประชากรทั้งสิน จำนวนครัวเรือน  1,217  ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือน  1,217  ครัวเรือน

จำนวนประชากรทั้งสิ้น   3,073  คนแยกเป็น
ชาย   1,495   คน
หญิง  1,578   คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย   66  คน/ตารางกิโลเมตร

 1. สภาพทางเศรษฐกิจ

          2.1 การประกอบอาชีพ

          หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ

ประเภทอาชีพ

ชาย

ร้อยละ

หญิง

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

เกษตรกรรม-ทำนา

83

37.90

90

36.73

173

37.28

เกษตรกรรม-ทำสวน

1

0.46

1

0.14

2

0.43

เกษตรกรรม-ปศุสัตว์

6

2.74

2

0.82

8

1.72

รับราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ

2

0.91

5

2.05

7

1051

รับจ้างทั่วไป

54

24.66

52

21.22

106

22.84

ค้าขาย

9

4.11

17

694

26

5.60

ธุรกิจส่วนตัว

2

0.91

1

0.41

3

0.65

 

ประเภทอาชีพ

ชาย

ร้อยละ

หญิง

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

อาชีพอื่น

11

5.02

22

8.98

33

7.11

กำลังศึกษา

50

22.83

48

19.59

98

21.12

ไม่มีอาชีพ

1

0.46

7

2.86

8

1.72

รวม

219

100.00

245

10.00

464

100.00


หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว

ประเภทอาชีพ

ชาย

ร้อยละ

หญิง

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

เกษตรกรรม-ทำนา

65

41.40

61

33.52

126

37.17

เกษตรกรรม-ทำสวน

1

0.64

-

-

1

0.29

เกษตรกรรม-ปศุสัตว์

3

1.91

1

0.55

4

1.18

รับราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ

3

1.91

7

3.85

10

2.95

รับจ้างทั่วไป

1

0.64

1

0.55

2

0.59

ค้าขาย

5

3.18

16

8.49

21

6.19

ธุรกิจส่วนตัว

3

1.91

1

0.55

4

1.18

อาชีพอื่น

-

-

10

5.49

10

2.95

กำลังศึกษา

29

18.47

27

14.84

56

16.52

ไม่มีอาชีพ

8

5.10

17

9.34

25

7.37

รวม

157

100.00

182

100.00

339

100.00

   2.2 การเกษตรกรรม

          ตำบลป่าก่อดำมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 12,639 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 1,180 ราย มีสภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ๆ แยกได้ดังนี้

ที่

พืชเศรษฐกิจ

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

จำนวนเกษตรกร

(ราย)

หมายเหตุ

1

2

3

 4

 5

 6

 7

8

9

ข้าวนาปี

ข้าวนาปรัง

(พืชไร่)

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ยาสูบ

  พืชสวน

ลิ้นจี่

ลำไย

7,560.50

4,560.50

 340

119

-

 9

50

657

462

 30

10

-

6

15

 

 

 

 

 

ที่มา : เกษตรตำบลป่าก่อดำ ปี 2557 (ณ มีนาคม 2557)

 

2.3 การอุตสาหกรรม

- โรงบ่มใบยาสูบ (ครัวเรือน)                                    49 แห่ง

- ร้านซ่อมรถยนต์                                             3 แห่ง

- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                                       4 แห่ง

- ร้านขายของเบ็ดเตล็ด                                        33 แห่ง

- ตลาดสด                                                  2  แห่ง

- ร้านอาหาร                                                 4 แห่ง

- สหกรณ์โคนม                                               1 แห่ง

- โรงสีขนาดเล็ก                                               6 แห่ง

- โทรศัพท์สาธารณะ                                             6 แห่ง

- ร้านขายวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า ประปา                             3 แห่ง

- ร้านขายแก๊ส                                                 7 แห่ง

- ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด)                                          6 แห่ง

 1. สภาพทางสังคม

          3.1 การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

 • ศาสนา

ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจำนวนสถาบัน/องค์กรทางศาสนา ดังต่อไปนี้

 • วัด จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
 1.     วัดโป่งมอญ
 2.     วันสันต้นม่วง
 3.     วัดทรายมูล
 4.     วัดสันหนองบัว
 5.     วัดหมอกมุงเมือง

          - สำนักสงฆ์                จำนวน           -         แห่ง

          - ศาลเจ้า                  จำนวน            -         แห่ง

          - มัสยิด                    จำนวน            -         แห่ง

          - โบสถ์คริสต์               จำนวน          1        แห่ง

          - ฌาปนสถาน             จำนวน           5        แห่ง

          - สุสาน (คริสต์)            จำนวน          -         แห่ง

 • ศิลปวัมนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของตำบลป่าก่อดำ ได้แก่ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ, ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา, ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีลอยกระทง

                         3.2 การศึกษา

                               - โรงเรียนประถมศึกษา            2        แห่ง

                                   1.โรงเรียนบ้านโป่งมอญ  หมู่ที่ 1

                                   2.โรงเรียนบ้านแม่ผง      หมู่ที่ 5

 -          ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                   7        แห่ง

                          -          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดำ หมู่ที่ 1       1         แห่ง

 3.3 สาธารณสุข

           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                    1        แห่ง

           - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)           7        แห่ง

           - จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน            113        แห่ง

           - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                  -         แห่ง

           - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ             ร้อยละ 100

           - อัตราการมีและน้ำสะอาดดื่ม              ร้อยละ 100

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           - สถานีตำรวจ                                              1        แห่ง

           - หน่วยบริการประชาชนตำบล (ตู้ยามตำรวจ)       1        แห่ง

           - สถานีดับเพลิง                                            1        แห่ง

           - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบล     1        แห่ง

 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

                         4.1 การคมนาคม

                   มีถนนสายหลักตัดผ่านทุกหมู่บ้าน ดังนี้

             -          ถนนลาดยาง (ถนนพหลโยธิน-โป่งมอญ) ผ่านหมู่ที่ 1,2

             -          ถนนลาดยางสายชลประทาน (โยธาธิการ) ผ่านหมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 11

             -          ภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตและถนนดินลูกรังตัดผ่านระหว่างหมู่บ้านและในซอยต่าง  ๆ ของ                                 หมู่บ้าน

             -          ถนนสายการเกษตร จำนวน 30 สาย

4.2 การโทรคมนาคม

                         - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 1 แห่ง คือ

                             1.สถานีรับ – ส่งสัญญาณโทรคมนาคมขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

                          4.3 แหล่งน้ำธรรมชาติ

                        - ลำน้ำ, ลำห้วย มีดังนี้ คือ ลำน้ำลาว, ลำน้ำแม่มอญ, ลำน้ำแม่ผง, ลำน้ำแม่ขาว, ลำน้ำเหมืองร่องลึก,                          ลำน้ำ เหมืองกลาง, ลำน้ำรองกาแกด, ลำน้ำห้วยตีนดง, ลำน้ำร่อง, ลำเหมืองป่าก่อดำ, ลำน้ำท่อ                                น้อย, ลำน้ำเหมืองก่อ, ลำน้ำเหมืองแพะ, ลำน้ำเหมืองปู่โด้ง, ลำน้ำเหมืองปู่หมอ, ลำน้ำร่องปิน, ลำน้ำ                          เหมืองต้นดอก, ลำน้ำเหมืองต้นตอง, ลำน้ำเหมืองหนองมน, ลำน้ำเหมืองร่องห้าง, ลำน้ำเหมืองบ้าน                            ท่า

                       - บึง, หนอง และอื่น ๆ 6 แห่ง คือ หนองกวาง, หนองปึ๋ง, หนองกากอก, หนองก้าง, หนองบัวน้อย,                              หนองผักหนาม

                          4.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                               - ฝาย                                38/46           แห่ง

                               - บ่อดยก                            15                แห่ง

                               - ประปาหมู่บ้าน                    10                แห่ง

                               - บ่อน้ำตื้น                          596              แห่ง

                               - บ่อบาดาล                         13               แห่ง

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ

                            5.1 ทรัพยากรดิน แยกเป็น

                               - ทำนา                    - ทำสวน

                               - ทำไร่                     - บ้านพักอาศัย

                               - ป่าไม้ (ป่าสงวน, ป่าชุมชน)

 1. มวลชนจัดตั้ง

                       - ลูกเสือชาวบ้าน                                  3        รุ่น

                       - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน         2        รุ่น

                       - ชรบ. หมู่บ้าน                                    1        รุ่น

                       - อาสาสมัครปกป้องสถาบัน                    1        รุ่น

                       - กลุ่มพัฒนาสตรี                                 7        กลุ่ม

                       - กลุ่มเยาวชน                                     7        กลุ่ม

                       - กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน        7        กลุ่ม             

 1. ศักยภาพในตำบล

                       ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

                               (1) จำนวนบุคลากร จำนวน             46      คน

                         - คณะผู้บริหาร                                     3     คน

                         - สภาองค์การบริหารส่วนตำบล              14      คน

                   - สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  14      คน      แยกเป็น

 • พนักงานส่วนตำบล                       8       คน
 • พนักงานจ้างตามภารกิจ                  -       คน
 • พนักงานจ้างทั่วไป                        4       คน
 • จ้างเหมาบริการ                            2       คน

- กองคลัง                                          7       คน      แยกเป็น

 • พนักงานส่วนตำบล 4        คน     
 • พนักงานจ้างตามภารกิจ -         คน
 • พนักงานจ้างทั่วไป -         คน
 • จ้างเหมาบริการ                       - คน

- กองช่าง                                           4        คน      แยกเป็น

 • พนักงานส่วนตำบล                   2 คน     
 • พนักงานจ้างตามภารกิจ             - คน
 • พนักงานจ้างทั่วไป                    1 คน
 • จ้างเหมาบริการ                       1 คน

- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   4        คน      แยกเป็น

 • พนักงานส่วนตำบล                   - คน
 • พนักงานครู                             2 คน
 • พนักงานจ้างตามภารกิจ             1 คน
 • พนักงานจ้างทั่วไป                    - คน
 • จ้างเหมาบริการ                       1 คน

ก. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

          การรวมกลุ่มของประชากร

แยกตามประเภทกลุ่ม ดังนี้

                   1.กลุ่มปุ๋ย                                               3        กลุ่ม     หมู่ที่ 1,2,11

                   2.กลุ่มยุ้งฉาง                                            2        กลุ่ม     หมู่ที่ 1,4

                   3.กลุ่มเลี้ยงโค                                           2        กลุ่ม     หมู่ที่ 3,5

                   4.กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า                                    1        กลุ่ม     หมู่ที่ 1

                   5.กลุ่มข้าวซ้อมมือ                                      2        กลุ่ม     หมู่ที่ 1,6

                   6.กลุ่มเลี้ยงสุกร                                         1        กลุ่ม     ระดับตำบล

                   7.กลุ่มทำขนม                                           1        กลุ่ม     หมู่ที่ 11

                   8.กลุ่มทำขนมจีน                                       1        กลุ่ม     หมู่ที่ 2

                   9.กลุ่มทำแคบหมู                                       1        กลุ่ม     หมู่ที่ 11

                   10.กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ                        1        กลุ่ม     ระดับตำบล

                   11.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืช                             1        กลุ่ม     ระดับตำบล

                   12.กลุ่มออมทรัพย์                                      11      กลุ่ม

                   13.กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน             7        กลุ่ม

                   14.กลุ่มอาชีพ                                            13      กลุ่ม

                   15.กลุ่มผู้ใช้น้ำ                                           1        กลุ่ม

                   16.กลุ่มผลิตข้าวาชุมชน                                2        กลุ่ม

                   17.กลุ่มผู้สูงอายุ                                         1        กลุ่ม     ระดับตำบล

                   18.สถาบันการจัดการเงินชุมชนบ้านหนองบัว      1        กลุ่ม

                   19.กลุ่มปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์                          3        กลุ่ม

                   20.กลุ่มผู้พิการ                                            1        กลุ่ม     ระดับตำบล

                   21.กลุ่มพัฒนาสตรี                                        7        กลุ่ม

          (1) จุดเด่นของพื้นที่

                   - มีส่วนราชการระดับอำเภออยู่ในพื้นที่ คือ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว , สถานีตำรวจภูธรแม่ลาว , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาว , สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว , สำนักงานสรรพากรอำเภอ , ที่ดินอำเภอ , สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

                   - มีไร่ชาที่มีคุณภาพ คือ ไร่ชาสุวิรุฬ

                   - มีสนามกีฬา

                   - มีสวนสุขภาพ

                   - มีลำน้ำสายสำคัญและลำน้ำชลประทานที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม

                   ขนบธรรมเนียมประเพณี

                             ตำบลป่าก่อดำมีการรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่เหนียวแน่น มั่นคง ดังจะเห็นได้จากประเพณีล้านนา ได้แก่

                             1) ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลป่าก่อดำ

                             2) ประเพณีแห่เทียนพรรษา

                             3) ประเพณีลอยกระทง

4) ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ได้แก่  - ประเพณีสรงน้ำพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ หมู่ที่ 1

                                                                   - ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหมอกมุงเมือง หมู่ที่ 4

                                                                   - ประเพณีสรงน้ำพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ที่ 3 

                                                                   - ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดไชยสิทธิ์ หมู่ที่ 11

                             5) ประเพณีลงแขกทำนา หมู่ที่ 6

(๓) รายรับ-รายจ่าย  ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐

รายการ                                                                                จำนวนเงิน  (บาท)

รายรับจริง

- หมวดภาษีอากร                                                                      247,766.90

- หมวดค่าธรรมเนียม   ค่าปรับและค่าใบอนุญาต                               74,175

- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                         48,008.66

- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์                                   -

- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                              760

 • หมวดรายได้จากทุน                                                            -
  • หมวดภาษีจัดสรร                                                     10,679,550.47
  • หมวดเงินอุดหนุนทุ่วไป                                              10,217,048

รายการ                                                                                จำนวนเงิน  (บาท)

รายจ่ายจริง

- งบกลาง                                           &nb