0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

นโยบายนายก

คำแถลงนโยบายของ

นายสุทัศน์   ศรีจันทร์

นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

วันที่   7  มีนาคม  2557

*************************

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำที่เคารพ

        ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ     เมื่อวันที่  26   มกราคม  2557    ซึ่งต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง        นายกฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ    เมื่อวันที่  19   มีนาคม  2557   ที่ผ่านมา      เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำยังมีภารกิจและมีกิจกรรมต่างๆ  ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วนหลายประการ   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบราชการและความคล่องตัวในการบริหารราชการ  รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน    กระผมจึงขอแถลงนโยบายการบริหารราชการ  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันนี้

        บัดนี้  กระผมนายสุทัศน์   ศรีจันทร์  ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ   เป็นไปตามกฎหมาย   ระเบียบ  ข้อบังคับ  และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย   โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำเป็นหลัก   เพื่อรับทราบถึงกรอบนโยบายการบริหารงาน  ตลอดจนแนวทางการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ   โดยจะมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  ยั่งยืน  และให้พี่น้องประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยกระผมได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง คือ จากเดิม “เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค” เป็น “ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" และมียุทธศาสตร์ดังนี้

  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการบริการดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

          1.2  พัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  เช่น ถนน ระบบระบายน้ำ  สะพาน  ฝายคอนกรีต ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

          1.3  พัฒนาระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะและบริการสาธารณะ  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง                  

1.4 พัฒนา ปรับปรุงระบบประปา ให้สามารถใช้ในการอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ

  1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และการกีฬา

          2.1  ส่งเสริมด้านการศึกษา การเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง  

          2.2  ส่งเสริม/สนับสนุนด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสรีประชาคมอาเซียน 

2.3  ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียนการแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนศาสนสถานต่างๆ ของท้องถิ่น

          2.4  ส่งเสริม/สนับสนุน  การอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

          2.5  ส่งเสริมและสนับสนุน  ศาสนศึกษา และ ศาสนสถาน  เพื่อการเผยแผ่ศาสนธรรม ให้เกิดประโยชน์ในด้านจิตใจของประชาชน

2.6  ส่งเสริมด้านการกีฬา  การออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

            2.7  ส่งเสริมและปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน  รวมถึงอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย

  1. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านสังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข

          3.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพและเงินทุน  แก่กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และผู้พิการ  เพื่อเพิ่มศักยภาพ  และสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

          3.2  ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะและสนับสนุนงบประมาณในการต่อยอด แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ  ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์  การแปรรูปที่ทันสมัยได้มาตรฐานสินค้าสู่สากล และเพิ่มมูลค่ามากขึ้น

          3.3  ส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร แบบยั่งยืน

          3.4  ส่งเสริม/สนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี  เพื่อลดค่าใช้จ่าย

          3.5  ส่งเสริม/สนับสนุนและพัฒนาความรู้ทางด้านการเกษตร ในการลดต้นทุนการผลิต  จัดหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ  รวมถึงด้านการตลาด

          3.6  ส่งเสริม/สนับสนุน ในด้านวิชาชีพและพัฒนาด้านฝีมือแรงงาน 

          3.7  ส่งเสริม/สนับสนุนให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  ปลูกผักปลอดสารพิษ บริเวณบ้าน  เพื่อสุขภาพที่ดีและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

            3.8  ขับเคลื่อนโครงการบ้านชุ่มเมืองเย็นอย่างต่อเนื่อง

            3.9  ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า

            3.10  สนับสนุนการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          3.11  ส่งเสริม/สนับสนุน การตรวจสุขภาพของประชาชน  เพื่อตรวจหาสารพิษที่สะสมในร่างกาย  ความดันโลหิตสูง  และเบาหวาน   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง

          3.12 ส่งเสริม/สนับสนุนด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เช่น สุขศึกษา,โภชนาการ,การจัดหาน้ำสะอาด ,การป้องกันโรคติดต่อ,การเฝ้าระวังโรคประจำถิ่น,การสร้างภูมิคุ้มกันโรค, การอนามัย การพยาบาลเบื้องต้น,การพัฒนาขีดความสามารถของ อสม. ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

  1. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          4.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลรักษาแหล่งน้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกิดสมดุลธรรมชาติ เพื่อให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

4.2 ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น การจัดอาสาสมัครรักษ์ป่ารักษ์น้ำ เป็นต้น

          4.3  ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและสนับสนุนการคัดแยกขยะทุกครัวเรือน  เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษในอากาศและความสะอาดสวยงาม

          4.4 ส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันปัญหาไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน

          4.5 ส่งเสริม/สนับสนุนการลดปัญหาภาวะโลกร้อน

          4.6  บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะเป็นพิษและสิ่งแวดล้อม                              

  1. การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง

          5.1  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวแก่ประชาชน  

5.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  อบต.  แบบบูรณการ  และตามหลักธรรมภิบาล  เน้นความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้

          5.3   ส่งเสริม  การพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพของบุคลากรในองค์กร  ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ  และมีประสิทธิภาพ 

            5.4  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   พัฒนาศักยภาพของชุด  ชรบ. , อปพร.  อสม.  ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

          5.5  ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดในเขตพื้นที่

               5.6 เสริมสร้างมาตรการการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย  อัคคีภัยและภัยธรรมชาติ    เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน  ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

   5.7  ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายบอกแนวเขตติดต่อระหว่างท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   5.8  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำที่เคารพ

          การกำหนดนโยบายการบริหารราชการที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำทั้งหมดแล้วนั้น    มีทั้งนโยบายเร่งด่วน และนโยบายที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผลเป็นรูปธรรม   ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา   งบประมาณ  และอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ      ส่วนนโยบายที่เร่งด่วนจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ    การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด  รวดเร็ว  โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ภายใต้กรอบงบประมาณ  ข้อบัญญัติ   ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ  ให้สมกับที่พี่น้องประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้เข้ามาบริหารราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

          ดังนั้น  การดำเนินงานตามนโยบายในการบริหารราชการ  อย่างมีประสิทธิภาพ  ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย   ทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง    และประชาชนในเขตพื้นที่   ในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน  ทั้งการมีส่วนร่วมและความสมัคสมานสามัคคีไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย  เพื่อไปสู่จุดหมาย  คือ   การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป 

 

                                                                   ขอขอบพระคุณครับ