0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

อปพร. ป่าก่อดำ


แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ (อบต.ป่าก่อดำ) พ.ศ. ๒๕๖๐


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560