0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2560

                  ปัจจุบันมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มากกว่าร้อยละ 60 เป็นเด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนวัยเรียนต้องถูกฝากเลี้ยงไว้ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเจ็บป่วยจะสามารถแพร่เชื้อโรคติดต่อสู่กันได้ง่ายในเด็กเล็กมีภูมิต้านทานต่ำจะป่วยได้บ่อยโรคที่พบบ่อยได้แก่ โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็กการระบาดของโรคมือเท้า ปากอาจต้องปิดโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ปกครองต้องหยุดงาน เพื่อดูแลเด็กที่บ้าน ทำให้ขาดรายได้จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมโรคในสูนย์เด็กเล็กให้มีปรสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก โรคมือเท้ารปากและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคไข้เลือดออก แล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับครูและผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ให้ได้รับความรู้และช่วยกันป้องกันและแก้ปัญหาต่อไป


โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

วันที่่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

กิจกรรมตักบาตร "วันมาฆบูชา"

ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์

ผู้ได้อภิญญา ๖และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส

ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้จัดกิจกรรมการปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือ การทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า เพื่อปลูกฝังเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำการไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นมีแต่คิดเสียสละ การไม่ผูกอาฆาตพยาบาทมีแต่คิดเมตตาและ ปราถนาดีและมีความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม


กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

ปีการศึกษา 2560 

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561

โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดำ โดยมีการศึกษานอกสถานที่ 2 แห่ง คือ
1. ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน มีกิจกรรมการรับฟังธรรมอย่างง่ายจากพระวิทยากรซึ่งช่วยเสริมสร้างสมาธิ จิตใจ พัฒนาทักษะการฟัง กิจกรรมเดินชมบริเวณศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน มีรูปปั้นต่างๆ ต้นไม้พันธุ์ไม้นานาชนิด เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกต การใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อขาโดยการเดิน การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ กิจกรรมเสี่ยงทายโยนเหรียญใส่บาตร ได้ฝึกการเคลื่อนไหว การทรงตัว กล้ามเนื้อแขนในการโยนเหรียญ การเคลื่อนไหว การทรงตัว กิจกรรมวาดภาพระบายสีเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และฝึกกล้ามเนื้อเล็กส่วนนิ้วมือ ผ่านการวาดภาพ
2. ภูเทียนรีสอร์ท มีกิจกรรมชมธรรมชาติและสัตว์ ส่งเสริมทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทักษะในการสังเกตและสำรวจ รู้จักธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ เสริมสร้างความคิดของเด็ก


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"  ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 วันสำคัญที่ทำให้เราต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของ แม่ ผู้ให้กำเนิด แม่ผู้เลี้ยงดู รวมถึงแม่ของแผ่นดิน เพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิต คือ บุคลลผู้ให้ชีวิต ผู้คอยคุ้มครอง ผู้มอบความอบอุ่น แม่ เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่คอยปกป้องลูกๆ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนคอยผลักดันให้ลูกเกิดความสำเร็จในทุกๆ ด้าน


                วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายวิรัตน์ บุญคำมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และคณะได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาานตามโครงการติดตามการขับเคลื่อนโดรงการครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว

                

 


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยทางรองนายกนันทวัฒน์ ทิศหนองแวง  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ​ศึกษา​ดูงาน​ ของ อบต.แม่สลองนอก มาศึกษาดูงานสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา