0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2560

                  ปัจจุบันมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มากกว่าร้อยละ 60 เป็นเด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนวัยเรียนต้องถูกฝากเลี้ยงไว้ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเจ็บป่วยจะสามารถแพร่เชื้อโรคติดต่อสู่กันได้ง่ายในเด็กเล็กมีภูมิต้านทานต่ำจะป่วยได้บ่อยโรคที่พบบ่อยได้แก่ โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็กการระบาดของโรคมือเท้า ปากอาจต้องปิดโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ปกครองต้องหยุดงาน เพื่อดูแลเด็กที่บ้าน ทำให้ขาดรายได้จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมโรคในสูนย์เด็กเล็กให้มีปรสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก โรคมือเท้ารปากและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคไข้เลือดออก แล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับครูและผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ให้ได้รับความรู้และช่วยกันป้องกันและแก้ปัญหาต่อไป