0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ/จุดมุ่งหมายการพัฒนา

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่งและการบริการ

สาธารณะของตำบลให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุน

และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  1. พัฒนาด้านแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
  2. พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และตามอัธยาศัยแก่เด็ก เยาวชน

และประชาชนให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง

  1. ส่งเสริม/สนับสนุน การอนุรักษ์และสืบสาน เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ

๓๕

  1. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เพิ่มผลผลิต เพิ่ม

มูลค่าของสินค้าทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

  1. ส่งเสริมและสนับสนับอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดหาตลาดจำหน่ายสินค้า

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้

  1. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้

ดีขึ้น

  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยาเสพติด

10.ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลรักษาแหล่งน้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนา

ปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกิดสมดุลธรรมชาติ เพื่อให้คงอยู่และสามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

11.พัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

12.ส่งเสริมยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการบริหารงาน

13.ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดการเรียนรู้และสามารถจัดการ เมื่อเกิดภัยพิบัติด้วย

ชุมชนเอง โดยเฉพาะกรณีแผ่นดินไหว

14.สร้างเครือข่ายและบุคลากรร่วมกับท้องถิ่นใกล้เคียงในด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

เมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ