0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ประมวลจริยธรรม


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2561


แนวทางตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2563


แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2563


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ พ.ศ.2563