0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ประมวลจริยธรรม


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2561


แนวทางตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2563


แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2563


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ พ.ศ.2563