0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ยุทธศาตร์การพัฒนา

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมและขนส่ง
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกีฬา
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข
  4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารการปกครอง
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมและขนส่ง         

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเพียบพร้อม โดยการปรับปรุงถนนในเขตตำบล ซอย ทางเดินเท้า เส้นทางการจราจรและขนส่ง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความพร้อมสำหรับการต้อนรับประชาชนที่ผ่านเขตพื้นที่เพื่อทำกิจธุระ มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ  ดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทาง ซอย 3 สันสลี หมู่ที่ 5  ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสุสานหนองกวาง ซอย 2 หมู่ที่ 1  ก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 14 หมู่ที่ 1  ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทาง ซอย 5 หมู่ที่ 3  ก่อสร้างถังเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ 4 และก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 เป็นต้น

  1. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา  

จัดสวัสดิการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดำ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ผง  จัดสวัสดิการอาหารเสริม (นม ) แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒฯเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  และจัดหาวารสารสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน

ทั้งนี้ยังส่งเสริมด้านการศาสนา การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหมอกมุงเมือง การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุไชยสิทธิ์ การจัดงานประเพณีลอยกระทง การจัดงานประเพณีสงกรานต์ การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา รวมถึงค่าใช้จ่ายจ่ายในงานรัฐพิธี ตลอดจนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลป่าก่อดำต้านยาเสพติด และส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ

นอกจากจะดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมเองแล้ว  ยังได้มีการอุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น อุดหนุน โรงเรียนบ้าน

โป่งมอญเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน  โครงการภาษาจีนพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน โครงการค่ายอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์ นำสู่วิธีเศรษฐกิจพอเพียง  อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ผง เป็นค่าอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การฝึกเลี้ยงปลาดุก โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การฝึกเลี้ยงกบ และอุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุงในการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยตุง

  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข  

          ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส การจัดกิจกรรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  โครงการถนนวัฒนธรรมเศรษฐกิจ การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ค่าเบี้ยประชุม)  โครงการป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่  โครงการจัดนิทรรศการบ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รวมถึงสนับสนุนอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกิจกรรมตามนโยบายการพัฒนาของท้องถิ่น มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ในลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้เป็นอย่างดี

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ดังนี้ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม  รณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครอง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยออกหน่วยบริการประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.ป่าก่อดำ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของกลุ่มผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำภาคประชาชน ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชน ส่งเสริมการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้  รวมถึงการอบรมศึกษาดูงานและอบรมคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อนำผลการศึกษามาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย  ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงปรับปรุง/ต่อเติมศพด.อบต.ป่าก่อดำ

นอกจากนี้มีการอุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงาน อาทิเช่น อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่ลาว โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการจัดกิจกรรมวันปิยหาราช โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวานสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว อุดหนุนอบต.บัวสลี (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอปท. ระดับอำเภอ)  การจัดร้านจำแหน่ายสินค้า OTOP งานมหกรรมอาหารและของดีอำเภอแม่ลาว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558  อุดหนุนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 16 อุดหนุนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ครั้งที่ 36

         

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

-อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โครงการจัดงานประเพณีต่างๆ ฯลฯ

-สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข      

-โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ      

-การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

-พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย กรรม

-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีค้ำ ฯลฯ

 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ การบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง

-เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย

-เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

-ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้

ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

(1)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพและเงินทุน  แก่ราษฎรให้มีศักยภาพ  และสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว 

(2) ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะและสนับสนุนงบประมาณในการต่อยอด  แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ  ให้มีความรู้ความสามารถ  เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์                 การแปรรูปที่ทันสมัยได้มาตรฐานสินค้าสู่สากล  และเพิ่มมูลค่ามากขึ้น

(3) สนับสนุนและหาตลาดรองรับและเงินหมุนเวียนของกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร

(4)  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

(5) จัดหาสถานที่กลางในการจำหน่ายสินค้าภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

(6)  ส่งเสริมให้ราษฎรได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและพอเพียง

(7)  จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านการสาธารณสุข  สุขภาพอนามัยและการสุขาภิบาล

(8)  ฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและการฝึกอาชีพ  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ห้องสมุดชุมชน 

(9)  ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ

(10)  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ รวมทั้งโรคเอดส์

(11)  ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น