0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำนักจัดการงานทั่วไป


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นักพัฒนาชุมชน


นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นักวิชาการเงินและบัญชี


นักวิชาการพัสดุ


นักวิชาการศึกษา


นายช่างโยธา


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นักทรัพยากรบุคคล