0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำนักจัดการงานทั่วไป


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นักพัฒนาชุมชน


นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นักวิชาการเงินและบัญชี


นักวิชาการพัสดุ


นักวิชาการศึกษา


นายช่างโยธา


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นักทรัพยากรบุคคล