0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ขั้นตอนบริการ


กำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน


กระบวนการทำงาน (Workflow analysis)


แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์