0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ขั้นตอนบริการ


กำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน


กระบวนการทำงาน (Workflow analysis)


แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์